Reglement Getrouwheidskaart

1. Dit reglement regelt de werking van de gezamenlijke getrouwheidskaart uitgegeven door de 7 aangesloten apotheken van Deinze, vermeld op de website www.apothekersdeinze.be, en treedt in werking vanaf 9 januari 2015.

2. Met de getrouwheidskaart kan elk van de 7 aangesloten apotheken gegevens bewaren die hem toelaat voor zijn cliënt een getrouwheidskorting te berekenen. Het aanbieden van de getrouwheidskaart door de cliënt aan de apotheek op het ogenblik van het betalen van een aankoop is een substantiële voorwaarde voor het bekomen van de korting.

3. De getrouwheidskorting is een in Euro uitgedrukte korting die wordt bekomen op het geheel van de aankoopwaarde van producten en wordt berekend aan de hand van het informaticasysteem van elke apotheek. De omvang van de getrouwheidskorting verschilt van product tot product onder meer in functie van het al dan niet terugbetaalde karakter van het aangekochte product en de evolutie van de prijzen.

4. Door het aanbieden van de getrouwheidskaart aan de apotheek ter registratie van de voor de getrouwheidskortingberekening noodzakelijke gegevens, aanvaardt de cliënt de berekeningswijze en de omvang van de getrouwheidskorting.

5. De getrouwheidskaart bevat geen persoonsgegevens en laat onderlinge informatie-uitwisseling tussen apotheken niet toe en de cliënt bekomt dus geen recht op korting op basis van aankopen verricht in een andere apotheek dan de apotheek waar de besteding van de getrouwheidskorting wordt gevraagd.

6. Elke getrouwheidskaart is in het informaticasysteem van elke apotheek gekoppeld aan een individu of aan alle leden van een samenlevingsverband.

7. De apotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het derven van korting door de cliënt bij het aanbieden van de getrouwheidskaart van derden i.p.v. de eigen kaart. De aanbieder van de getrouwheidskaart moet door de apotheek worden geacht de rechtmatige eigenaar ervan te zijn en de cliënt is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies of de diefstal van zijn getrouwheidskaart. Bij verlies of diefstal van de kaart of wanneer samenlevingsverbanden wijzigen, dient de cliënt de apotheek hiervan op de hoogte te brengen en kan aansluitend de kaart worden losgekoppeld van een individu of van leden van een samenlevingsverband.

8. De eerste getrouwheidskaart wordt door de apotheek gratis ter beschikking gesteld.

9. Een kaart die een technisch defect zou vertonen of ten gevolge van normale slijtage niet meer zou functioneren zal kosteloos vervangen worden.

10. Bij verlies of indien opzettelijke beschadiging/misbruik van de getrouwheidskaart blijkt zal de apotheek een administratieve vergoeding van twee euro vragen voor het bekomen van een nieuwe kaart.

11. De cliënt heeft bij elke aankoop het recht ingelicht te worden over het bedrag van de reeds verzamelde getrouwheidskorting. De cliënt kan de reeds verzamelde getrouwheidskorting aflezen op het kasticket van zijn aankoop.

12. Wanneer het bedrag van de verzamelde getrouwheidskorting gelijk aan of groter is dan vijf euro, kan de cliënt een nieuwe aankoop betalen door middel van de aanwending van het gespaarde bedrag, waardoor de middels getrouwheidskaart verzamelde korting daalt met de bij de nieuwe aankoop aangewende waarde.

13. De met de getrouwheidskaart verzamelde korting kan om boekhoudkundige-en veiligheidsredenen geen aanleiding geven tot enige terugbetaling in chartaal of giraal geld, m.a.w. het spaartegoed wordt nooit cash uitbetaald.

14. De getrouwheidskaart is geldig voor onbepaalde duur en de apotheken verbinden zich ertoe de eventuele stopzetting van het kaartsysteem zes maanden op voorhand aan het cliënteel te communiceren ten einde het cliënteel toe te laten de verzamelde getrouwheidskorting aan te wenden.

15. De getrouwheidskaart is niet geldig tijdens de wachtdienst, op zon- en feestdagen en op week- en zaterdagen na 19 uur.

16. Omtrent dit reglement en de modaliteiten of het gebruik van de getrouwheidskaart wordt geen briefwisseling gevoerd.